..

Language Assistance - Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa Oklahoma Heart Hospital 405-608-3200, Oklahoma Heart Hospital South 405-628-6000, OHH Physicians 405-608-3800.